درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1402-1401

 

 

     

درس خارج اصول فقه

سال تحصیلی1402-1401

 

   
ردیف شماره جلسه تاریخ موضوع جلسه فایل متنی  فایل صوتی
36 518 1401/10/18 سیره معصوم
35 517 1401/10/17 سیره معصوم
34 516 1401/10/12 سیره متشرعه
33 515 1401/10/11 سیره متشرعه
32 514 1401/10/10 سیره متشرعه
31 513 1401/09/28 سیره متشرعه
30 512 1401/09/21 سیره متشرعه
29 511 1401/09/20 سیره عقلائیه
28 510 1401/09/14 سیره عقلائیه
27 509 1401/09/13 سیره عقلائیه
26 508 1401/09/12 سیره عقلائیه
25 507 1401/09/07 سیره عقلائیه
24 506 1401/09/06 سیره عقلائیه
23 505 1401/08/30 سیره عقلائیه
22 504 1401/08/29 سیره عقلائیه
21 503 1401/08/28 سیره عقلائیه
20 502 1401/08/23 سیره عقلائیه
19 501 1401/08/22 سیره عقلائیه
18 500 1401/08/21 سیره عقلائیه
17 499 1401/08/16 سیره عقلائیه
16 498 1401/08/15 سیره عقلائیه
15 497 1401/08/14 سیره عقلائیه
14 496 1401/08/09 سیره عقلائیه
13 495 1401/08/08 سیره عقلائیه
12 494 1401/08/07 سیره عقلائیه
11 493 1401/08/02 سیره عقلائیه
10 492 1401/08/01 سیره عقلائیه
9 491 1401/07/30 سیره عقلائیه
8 490 1401/07/25 سیره عقلائیه
7 489 1401/07/24 سیره عقلائیه
6 488 1401/07/23 سیره عقلائیه
5 487 1401/07/18 سیره عقلائیه
4 486 1401/07/16 سیره عقلائیه
3 485 1401/07/11 سیره عقلائیه
2 484 1401/07/10 سیره عقلائیه
 1  483 1401/07/09 سیره عقلائیه