درس خارج فلسفه تربیتی اسلام سال تحصیلی 92-93

درس خارج فلسفه تربیتی اسلام

سال تحصیلی 1393-1392

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

(جلسه آخر)

1393/02/31

مقدمات

جلسه 3

1393/02/17

مقدمات

جلسه 2

1393/02/10

مقدمات

جلسه 1

1393/02/03

مقدمات