درس خارج فلسفه تربیتی اسلام سال تحصیلی 93-94

درس خارج فلسفه تربیتی اسلام
سال تحصیلی 1393-1394

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه13

1394/03/04 علم دینی   ---

جلسه12

1394/02/28 علم دینی نسبت گزاره علمی با گزاره دینی ---

جلسه11

1394/02/21 علم دینی واقع نمایی گزاره‌های علمی ---

جلسه10

1394/02/07 علم دینی نظریه‌های تفسیر علم دینی ---

جلسه9

1394/01/24 علم دینی ملاکات احکام

جلسه8

1394/01/17 علم دینی دخالت دین در امور دنیا

جلسه7

1393/12/25 علم دینی عرضه گزاره‌های علوم انسانی بر متون دین    

جلسه 6

1393/12/18 علم دینی دیدگاه نقد و پالایش علوم انسانی

جلسه 5

1393/12/11 علم دینی تعاریف علم دینی

جلسات ماقبل در سال 1393 ارائه شده است