درس فلسفه تربیتی اسلام سال تحصیلی 78-79

 

درس فلسفه تربیتی اسلام
سال تحصیلی 1379-1378

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 10

1379/00/00 نظریات تربیتی ایجاد الگو برای تربیت

جلسه 9

1379/00/00 نظریات تربیتی تعریف تربیت

جلسه 8

1379/03/30 نظریات تربیتی معانی مختلف تربیت دینی و اسلامی

جلسه 7

1379/03/10 نظریات تربیتی منظور از تربیت دینی

جلسه 6

1379/03/03 نظریات تربیتی تلاقی اخلاق و فقه

جلسه 5

1379/02/27 نظریات تربیتی معنای تربیت دینی

جلسه 4

1379/02/13 نظریات تربیتی ارزش و آثار تربیتی و غیر فقهی اسوه و الگو

جلسه 3

1379/01/16 نظریات تربیتی قرائن دال بر دلالت فعل بر فرارتر از جواز

جلسه 2

1378/12/23 نظریات تربیتی نسبت علوم انسانی با معارف دینی

جلسه 1

1378/12/16 نظریات تربیتی نگاه تربیتی به سیره ـ اصالة المولویه ـ گزاره های توصیفی شارع