هرمنوتیک-بهار1395

 هرمنوتیک-بهار1395

 

«هرمنوتیک» قلمروی مطالعاتی است که در فضای اندیشه و فرهنگ غربی شکل گرفته و در سالهای اخیر، توجه اندیشمندانی از مجامع علمی دانشگاهی و حوزوی جهان اسلام را نیز به خود معطوف نموده است. فارغ از اینکه توجه به این موضوع در مسیحیت، با انگیزه خدمت به معرفت دینی و یا با غرض تقابل با آن بوده، به هر حال، پرداختن به این بحث در اسلام، به دلیل تفاوت جایگاه متن دینی و نیز نحوه مرجعیت دینی، کارکردی کاملا متفاوت از مسیحیت دارد؛ همین امر باعث تلقی متفاوت در «تهدید» یا «فرصت» دانستن این یافته علمی در عرصه اندیشه اسلامی شده است، اثر حاضر تلاش دارد، با تبیین اندیشه هرمنوتیک فلسفی و پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد تفسیر متون اسلامی، با عرضه سوالات مبتنی بر هرمنوتیک در زمینه منطق فهم و استنباط متن دینی در اسلام، بر غنا و استحکام عملیات اجتهاد و تفسیر متون اسلامی بیفزاید.

مشخصات ظاهری:420 ص       قیمت: 45000 تومان

 

آیت الله علیرضا اعرافی

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

تحقیق و نگارش
علی بخشی
تخصص: محقق گروه فلسفه فقه

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

18 آبان 1399

Categories

فلسفه فقه