درس خارج فقه روابط اجتماعی سال تحصیلی 99-98

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس خارج فقه روابط اجتماعی
سال تحصیلی 1399-1398

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

28

جلسه 67

98/11/29 حب و بغض

27

جلسه 66

98/11/29 حب و بغض

26

جلسه 65

98/11/15 حب و بغض

25

جلسه 64

98/11/15 حب و بغض

24

جلسه 63

98/10/23 حب و بغض

23

جلسه 62

98/10/23 حب و بغض

22

جلسه 61

98/10/10 حب و بغض

21

جلسه 60

98/10/10 حب و بغض

20

جلسه 59

98/10/03 حب و بغض

19

جلسه 58

98/10/03 حب و بغض

18

جلسه 57

98/09/26 حب و بغض

17

جلسه 56

98/09/26 حب و بغض

16

جلسه 55

98/09/19 حب و بغض

15

جلسه 54

98/09/19 حب و بغض

14

جلسه 53

98/09/12 حب و بغض

13

جلسه 52

98/09/12 حب و بغض

12

جلسه 51

98/09/05 حب و بغض

11

جلسه 50

98/09/05 حب و بغض

10

جلسه 49

98/08/28 حب و بغض

9

جلسه 48

98/08/28 حب و بغض

8

جلسه 47

98/08/21 حب و بغض

7

جلسه 46

98/08/21 حب و بغض

6

جلسه 45

98/07/16 حب و بغض

5

جلسه 44

98/07/16 حب و بغض

4

جلسه 43

98/07/09 حب و بغض

3

جلسه 42

98/07/09 حب و بغض

2

جلسه 41

98/07/02 حب و بغض

1

جلسه 40

98/07/02 حب و بغض